آریافنشعر فریدون مشیری در ستایش ابن سینا (بازتاب نفس صبحدمان)


حجت الحق، شرف الملک، امام الحکما».

هر چه خواهند، بخوانند و بنامند تو را
تو، همان نادره دانای جهان
بوعلی سینایی
،گوهری در صدف و مکان» یکتایی
تو همانی که در آغاز جوانی،
 یک روزبس که آموخته بودی، گفتی:
ـ علم کو؟
اینک مَرد!»
شوقِ دانستن در جانِ تو غوغا می‌کرد!
علم در پیش تو، زانو می‌زد!
سر فرو می‌آورد
در اتاقی دل‌گیر،
پای شمعی لرزان
جان مشتاق تو در بوته دانش چه کشید
تا در آن این همه خورشید دمید!
همه دردشناسانِ کهن،
در پیِ چاره بیماری تن،سرگردان!
تو رسیدی از راه
راه بردی به گرفتاری جان!
رفتی اندر پی درمانِ روان
تو نشان هیجان‌ها،

ادامه مطلب


بر همگان مسلم است که جامعه عادل جامعه ای است که در آن همه ی افراد از حیث انسان بودنشان از فرصت های یکسان برخوردار باشند.به طور خاص،اگر جامعه ای به گونه ای باشند که در آن ن و مردان ،بتوانند فارغ از جنسیتشان از حقوق،مزیت ها،مقام و وظایف برابر بهره مند باشند،آنگاه می توان گفت که این جامعه در قبال ن و مردان خود جامعه ای عادل است.

بخشی از کتاب "دختری از تبار ما" (نگاهی به زندگی،آثار و دستاورد های ملکه ی ریاضی جهان)

مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش 

محیــط مـــربــــع = ۴ × یک ضلع 

مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض 

محیط مستطیل = ٢ × (طول + عرض)

مساحت مثلث = ٢ ÷(قاعده × ارتــــــفاع ) 

محیط مثلث = مجموع سه ضلع

مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ٢ ÷(قاعده × ارتفاع ) 

محیط مثلث متساوی الاضلاع = ٣ × یک ضلع 

مساحت مثلث متساوی الساقین = ٢ ÷(قاعده × ارتفاع ) 

محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع 

مساحت مثلث قائم ااویه = ٢÷(قاعده × ارتفاع ) 

محیط مثلث قائم ااویه = مجموع سه ضلع 

مساحت ذوزنقه = نصف ارتفاع × (قاعده بزرگ + قاعده کوچک) 

محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع 

مساحت لوزی = ٢÷(قطر بزرگ × قطر کوچک ) 

محیط لوزی = ۴ × یک ضلع 

مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع 

محیط متوازی الاضلاع = ٢ × مجموع دو ضلع متوالی  

ادامه مطلب


تبلیغات

محل تبلیغات شما
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها

انگیزان آشپزی مجله بنیاد اندیشه های اسلامی جوانان کامجوئیسم بانک تحقیقات آموزشی و پاورپوینت مرکز مشاوره آویژه شرکت خدماتی و نظافتی رادمان مووی کا osm tv خرید ضایعات آهن در تهران